ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ փաստաբանական ակադեմիա

Փաստաբանական դպրոց
Ընդհանուր տեղեկություններ

     ՀՀ փաստաբանական ակադեմիան հիմնադրամի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի հիմնադիրը ՀՀ փաստաբանների պալատն է՝ ի դեմս փաստաբանների պալատի խորհրդի:

     ՀՀ փաստաբանական ակադեմիան՝
1) կազմակերպում և անցկացնում է ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցումը,
2) կազմակերպում է ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ունկնդիրների համար անցկացվող որակավորման քննությունը,
3) կազմակերպում և անցկացնում է փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստումը,
4) իրականացնում է ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործունեություն:


     ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ունկնդիր կարող է լինել այն գործունակ ֆիզիկական անձը, որն ունի բարձրագույն իրավաբանական կրթության՝ բացառությամբ, եթե նա դատապարտվել է դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար, և նրա դատվածությունը մարված կամ հանված չէ:

     ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի հատուկ դիմորդ (ունկնդիր) է համարվում բարձրագույն իրավաբանական կրթություն ունեցող այն գործունակ ֆիզիկական անձը, ով ունի առնվազն հինգ տարվա փաստաբանի, դատախազի, քննիչի կամ դատավորի աշխատանքային (մասնագիտական) ստաժ կամ հինգ տարվա իրավաբանի աշխատանքային (մասնագիտական) ստաժ և իրավաբանական գիտությունների թեկնածուի կամ դոկտորի գիտական աստիճան, բացառությամբ, եթե նա դատապարտվել է դիտավորությամբ կատարված հանցագործության համար, և նրա դատվածությունը մարված կամ հանված չէ:

     Ընդունելությունը կատարվում է 2 փուլով՝ գրավոր (թեստ) և բանավոր (հարցազրույց)՝ բացառությամբ հատուկ դիմորդների ընդունելության, որոնց ընդունելությունը կատարվում է միայն 1 փուլով՝ բանավոր (հարցազրույց)։

     Ունկնդրի ուսուցումը ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայում իրականացվում է ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում:

     Ուսուցումն իրականացվում է երկու փուլով' տեսական ուսուցում և գործնական ուսուցում (փորձաշրջան):

     Ուսուցումն իրականցվում է առկա (ստացիոնար), ինչպես նաև հեռավար (առցանց) կարգով։

     Իրավաբանի՝ առնվազն երեք տարվա մասնագիտական ստաժ ունեցող ունկնդրի ուսուցումն իրականացվում է ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի կանոնադրությամբ նախատեսված պարզեցված ընթացակարգով։

     ՀՀ փաստաբանական ակադեմիան ավարտած ունկնդիրներին ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ռեկտորը 10 (տասը) օրվա ընթացքում տրամադրում է հավաստագիր՝ երկու տարի ժամկետով, որն իրավունք է տալիս ունկնդրին հավաստագրի գործողության ժամկետում մասնակցելու փաստաբանի որակավորման քննություններին։

     ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի կառավարումն իրականացնում են ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի կառավարման խորհուրդը և ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի ռեկտորը:

     ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 20.04.2021թ. թիվ 16/15-Ա որոշմամբ երեք տարի ժամկետով կազմավորվել է կառավարման խորհուրդ՝ հետևյալ կազմով.

1) Սիմոն Բաբայան՝ կառավարման խորհրդի նախագահ ի պաշտոնե, ի.գ.թ..

2) Լյուդվիկ Դավթյան՝ ի.գ.թ., փաստաբան (արտոնագիր № 1416).

3) Նիկոլայ Հակոբյան՝ փաստաբան (արտոնագիր № 414).

4) Տիգրան Խուրշուդյան՝ փաստաբան (արտոնագիր № 451).

5) Լեռնիկ Հովհաննիսյան՝ փաստաբան (արտոնագիր № 568).

6) Գրիգոր Մինասյան` ՀՀ արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ

 

«Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանական ակադեմիա» հիմնադրամի
կառավարման խորհրդի անդամները

Սիմոն Բաբայան

կառավարման խորհրդի
նախագահ ի պաշտոնե, ի.գ.թ.

Լյուդվիկ Դավթյան

ի.գ.թ, փաստաբան

(արտոնագիր № 1416)

Նիկոլայ Հակոբյան

փաստաբան

(արտոնագիր № 414)

 

Տիգրան Խուրշուդյան

փաստաբան

(արտոնագիր № 451)

Լեռնիկ Հովհաննիսյան

փաստաբան

(արտոնագիր № 568)

Գրիգոր Մինասյան

ՀՀ արդարադատության

նախարարության ներկայացուցիչ

 

 ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ ՀՀ փաստաբանական ակադեմիայի՝ http://www.advocates.academy վեբ պորտալում: