ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Պալատի մասին

Ընդհանուր տեղեկություններ
Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը օրենքի հիման վրա ստեղծված փաստաբանների մասնագիտական, անկախ, ինքնակառավարվող ոչ առևտրային կազմակերպություն է: Փաստաբանների պալատի մարմիններն են՝ 1) փաստաբանների ընդհանուր ժողովը, 2) փաստաբանների պալատի խորհուրդը, որը կազմված է 12 անդամից և նախագահից և 3) որակավորման հանձնաժողովը, որը կազմված է 8 անդամից:...
ավելին...
Պալատի նախագահ

Ընդհանուր տեղեկություններ
Պալատի նախագահը Պալատի գործադիր մարմնի բարձրագույն պաշտոնատար անձն է, ընտրվում է առնվազն յոթ տարվա փաստաբանական ստաժ ունեցող անդամների կազմից փակ գաղտնի քվեարկությամբ` չորս տարի ժամկետով «բայց ոչ ավելի» երկու անգամ անընդմեջ: Պալատի նախագահը ներկայացնում է Պալատը, ընդունում է որոշումներ Պալատի գործունեությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ, նախագահում է Պալատի ընդհանուր ժողովի և խորհրդի նիստերը, անդամագրված փաստաբանին հնգօրյա ժամկետում տալիս է Պալատի կնիքով և ստորագրությամբ...
ավելին...
Պալատի խորհուրդ

Ընդհանուր տեղեկություններ
Փաստաբանների պալատի խորհուրդը (այսուհետ՝ խորհուրդ) փաստաբանների պալատի գործադիր, ինչպես նաև կարգապահական վարույթ իրականացնող մարմինն է: Խորհուրդի անդամների քանակը սահմանվում է փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ, որը չի կարող պակաս լինել տասներկու անդամից` չհաշված խորհրդի նախագահին: Խորհրդի անդամները (բացառությամբ խորհրդի նախագահի) վարկանիշային կարգով ընտրվում են ընդհանուր ժողովի կողմից չորս տարի պաշտոնավարման ժամկետով:...
ավելին...
Աշխատակազմ

Ընդհանուր տեղեկություններ
ՀՀ Փաստաբանների պալատի աշխատակազմ
ավելին...

Որակավորման հանձնաժողով

Ընդհանուր տեղեկություններ
Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովը կազմավորվում է որակավորման քննությունները կազմակերպելու և դրանց արդյունքներն ամփոփելու նպատակով։ Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովը կազմավորվում է Փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից` երկու տարի ժամկետով՝ ութ անդամի կազմով, ներկայացուցչության հետևյալ...
ավելին...
Հանրային պաշտպանի գրասենյակ

Ընդհանուր տեղեկություններ
Հանրային պաշտպանի գրասենյակը (կրճատ ՀՊԳ) հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետությունում սոցիալապես անապահով խավերին օրենքով նախատեսված կարգով ու դեպքերում անվճար իրավաբանական օգնություն տրամադրելու համար։ ՀՊԳ-ում աշխատող հանրային պաշտպանը փաստաբան է, որը գործում է գրասենյակի ղեկավարի ներկայացմամբ` ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի հետ կնքած աշխատանքային պայմանագրի հիման վրա։ Հանրային պաշտպանը վարձատրվում է պետական բյուջեից օրենքով սահմանված չափով և կարգով։ ՀՊԳ-ում աշխատող հանրային պաշտպանը փաստաբ...
ավելին...
ՀՀ փաստաբանական դպրոց

Ընդհանուր տեղեկություններ
Փաստաբանական դպրոցը հիմնադրամի կարգավիճակ ունեցող ոչ առևտրային կազմակերպություն է, որի հիմնադիրն է փաստաբանների պալատը՝ ի դեմս փաստաբանների պալատի խորհրդի: Փաստաբանական դպրոցը. կազմակերպում և անցկացնում է փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտական ուսուցումը., կազմակերպում է փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների համար անցկացվող որակավորման քննությունը, կազմակերպում և անցկացնում է փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաստումը, իրականացնում է փաստաբանական դպրոցի կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործուն...
ավելին...

ԿԱՌՊԱ

Ընդհանուր տեղեկություններ
փաստաբանները իրավունք ունեն ստանալ իրենց վստահորդների այն ֆինանսական միջոցները, որոնք արդյունք են դատական ակտերի, ինչպես նաև վարչական մարմինների կողմից կայացրած որոշումների: Վստահորդներին հասցեագրված այդ միջոցները յուրաքանչյուր փաստաբան մուտքագրում է մեկ ընդհանուր դրամարկղ, որը կառավարվում է համապատասխան փաստաբանական միության ԿԱՌՊԱ կառույցի կողմից, որին անդամակցում է տվյալ փաստաբանը: Որպես կառույց ԿԱՌՊԱ-ն (փաստաբանական վճարումների դրամարկղի ֆրանսիական մոդել) ստեղծվել է 1957 թվականին, իսկ 1986...
ավելին...
Այլ կառույցներ

Ընդհանուր տեղեկություններ
ավելին...