ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Պալատի խորհուրդ

ՀՀ Փաստաբանների պալատի խորհուրդ
Ընդհանուր տեղեկություններ

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի, ինչպես նաև ՀՀ փաստաբանների պալատի կանոնադրության համաձայն՝ փաստաբանների պալատի խորհուրդը փաստաբանների պալատի գործադիր, ինչպես նաև կարգապահական վարույթ իրականացնող մարմինն է:

Փաստաբանների պալատի խորհուրդը, որպես գործադիր մարմին` 

1) մշակում և Փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացնում նոր խմբագրությամբ կանոնադրությունը, կանոնադրության փոփոխությունները կամ լրացումները, 

2) մշակում և Փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի հաստատմանն է ներկայացնում նոր խմբագրությամբ փաստաբանի վարքագծի կանոնագիրքը, փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքի փոփոխությունները կամ լրացումները, 

3) կազմավորում է Հաշվիչ հանձնաժողովը և դադարեցնում է դրա անդամների լիազորությունները, 

4) կազմավորում է որակավորման հանձնաժողովը և դադարեցնում է դրա անդամների լիազորությունները, 

5) նշանակում է հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարին և դադարեցնում է նրա լիազորությունները, 

6) իրավասու պետական մարմիններ առաջարկություններ է ներկայացնում օրենքների և իրավական այլ ակտերի փոփոխությունների, լրացումների, դրանց ընդունման վերաբերյալ, ինչպես նաև իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ կարծիք է տալիս նախագիծ մշակող մարմիններին, 

7) Օրենքին համապատասխան որոշում է ընդունում փաuտաբանի հավակնորդներին փաuտաբանական գործունեության արտոնագիր տրամադրելու վերաբերյալ, 

8) Օրենքին համապատասխան որոշում է ընդունում փաստաբանի արտոնագրի գործողությունը կասեցնելու կամ վերականգնելու մասին, 

9) Օրենքին համապատասխան որոշում է ընդունում փաստաբանի արտոնագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին, 

10) հանրային պաշտպանի գրասենյակի ղեկավարի առաջարկությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է ներկայացնում հանրային պաշտպանի գրասենյակի ծախսերի նախահաշիվը (բյուջետային հայտը)' պետական բյուջեի նախագծում ընդգրկելու համար, 

11) հաստատում է Փաստաբանների պալատի ռազմավարական պլանը (ծրագրերը), 

12) հաստատում է Փաստաբանների պալատի տարեկան բյուջեն' ըստ հոդվածների, Փաստաբանների պալատի նախագահի ներկայացմամբ, 

13) յուրաքանչյուր ֆինանսական տարվա ավարտին լսում և հաստատում է Փաստաբանների պալատի նախագահի տարեկան ֆինանսական և ռազմավարական ծրագրի կատարման հաշվետվությունները, 

14) Փաստաբանների պալատի խորհուրդը կարող է պահանջել Փաստաբանների պալատի նախագահին ներկայացնելու առանձին հարցերի վերաբերյալ արտահերթ հաշվետվություններ, 

15) վերահսկում է Փաստաբանների պալատի ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, 

16) ընտրում է Փաստաբանների պալատի աուդիտ իրականացնող անձին (աուդիտորի), 

17) ստեղծում է տնտեսական ընկերություններ կամ մասնակցում է դրանցում, ինչպես նաև ստեղծում է առանձնացված ստորաբաժանումներ և հիմնարկներ ու ընդունում է դրանց կանոնադրությունների հաստատման մասին որոշումներ, 

18) ստեղծում, վերակազմակերպում և լուծարում է կառուցվածքային ստորաբաժանումներ և ընդունում է դրանց կանոնակարգերի հաստատման մասին որոշում, 

19) մշակում և հաստատում է Փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի քվեարկության արդյունքների ամփոփման կարգը, 

20) հաստատում է Փաստաբանների պալատի աշխատանքային ներքին կարգապահական կանոնակարգը, 

21) սահմանում է փաստաբանի անդամավճարի և հավակնորդի մուտքի վճարները, ինչպես նաև դրանք վճարելու կարգը, 

22) սահմանում է փաստաբանի օգնականի մուտքի, տարեկան վճարը և այլ վճարները, ինչպես նաև դրանք վճարելու կարգը, 

23) սահմանում է փաստաբանի վերապատրաստման համար անհրաժեշտ վճարների չափերը, ինչպես նաև դրանք վճարելու կարգը, 

24) հաստատում է փաստաբանների վերապատրաստման կարգը, 

25) հաստատում է փաստաբանական դպրոցի բնականոն գործունեությունը ապահովող ներքին իրավական ակտերը, 

26) հաստատում է փաստաբանների վերապատրաստման և հավակնորդների ուսուցման ծրագրերի ուղենիշները, 

27) վերահսկում է իր կողմից ընդունած որոշումների, կարգերի և այլ ներքին իրավական ակտերի կատարումը, 

28) փաստաբանին կամ այլ անձին շնորհում է «Փաստաբանների պալատի պատվավոր անդամի» կոչում, 

29) հաստատում է Փաստաբանների պալատի աշխատակազմի հաստիքացուցակը, 

30) սահմանում է Փաստաբանների պալատի մարմինների կողմից ընդունված ներքին իրավական ակտերի հրապարակման կարգը, 

31) իրականացնում է Օրենքով, փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքով և կանոնադրությամբ սահմանված այլ լիազորություններ:

Փաստաբանների պալատի խորհուրդը ունի տասներկու անդամ` չհաշված խորհրդի նախագահը: Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամները (բացառությամբ խորհրդի նախագահի) վարկանիշային կարգով ընտրվում են փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի կողմից չորս տարի պաշտոնավարման ժամկետով: ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահն ի պաշտոնե փաստաբանների պալատի խորհրդի նախագահն է:

 

ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՆ ԵՆ՝

Սիմոն Բաբայան

Արտոնագիր № 55

714 ձայն

Մելանյա Առուստամյան 

Արտոնագիր № 7 

651 ձայն

Կարեն Մեժլումյան

   Արտոնագիր № 2 

       644 ձայն

Արայիկ Ղազարյան

     Արտոնագիր № 2183 

638 ձայն

 

Տիգրան Խուրշուդյան

 Արտոնագիր № 451

 614 ձայն

  

Հարություն Հարությունյան

Արտոնագիր № 916

 574 ձայն

 

Կարեն Սարդարյան

Արտոնագիր № 1091

 550 ձայն

 

Նելլի Հարությունյան

Արտոնագիր № 563

 525 ձայն

Կարապետ Աղաջանյան

Արտոնագիր № 563

 508 ձայն

Սեդրակ Ասատրյան

Արտոնագիր № 799

 505 ձայն

Հրանտ Անանյան

Արտոնագիր № 1156

 484 ձայն

Գայանե Դեմիրչյան

Արտոնագիր № 1881

 203 ձայնՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՆ ԵՆ՝

ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի նախագահն է Արա Զոհրաբյանը:

ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի նոր կազմն իր լիազորությունները ստանձնել է 2017թ. մարտի 14-ից:

                                                                           


Արա Զոհրաբյան
Գործող
Արա ԶոհրաբյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ապահովագրություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ (+374 10) 600 701, (+374 10) 600 702
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Սիմոն Բաբայան
Գործող
Սիմոն ԲաբայանՄասնագիտացում
Պայմանագրային հարաբերություններ
Ժառանգություն
Սնանկություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 549504
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Մելանյա Առուստամյան
Գործող
Մելանյա ԱռուստամյանՄասնագիտացում
Աշխատանքային հարաբերություններ
Ընտանեկան հարաբերություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 374 10 600 714,
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարեն Մեժլումյան
Գործող
Կարեն ՄեժլումյանՄասնագիտացում
Ժառանգություն
Սեփականություն

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 077 073073
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Ծնվել է 1973թ-ին: 1979-1989 թթ. սովորել է դպրոցում: 1992թ-ից զբաղվել է ձեռնարկատիրական գործունեո...
Արա Գառնիկի Ղազարյան
Գործող
Արա Գառնիկի Ղազարյան Մասնագիտացում
Բոլոր տեսակի քրեական գործեր

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 094 40 19 67
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Տիգրան Խուրշուդյան
Գործող
Տիգրան ԽուրշուդյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 010 542900, 091 428994
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Ծնվել է 18.04.1975թ. Երևան քաղաքում: 1982թ. ավարտել է թիվ 77 միջնակարգ դպրոցը: 1995-1997թթ. ծառա...
Հարություն Գագիկի Հարությունյան
Գործող
Հարություն Գագիկի ՀարությունյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 096 683767 077 992020
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարեն Սարդարյան
Գործող
Կարեն ՍարդարյանՄասնագիտացում
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 094 961160, 096 961166
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Նելլի Հարությունյան
Գործող
Նելլի ՀարությունյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ +374 10 600 701,
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Կարապետ Աղաջանյան
Գործող
Կարապետ ԱղաջանյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ , 091 100878 094 100878
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
Սեդրակ Ասատրյան
Գործող
Սեդրակ ԱսատրյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Վարչական այլ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 374 10 57 51 21, 374 77 26 22 26
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան
www.dialog.am
Հրանտ Անանյան
Գործող
Հրանտ ԱնանյանՄասնագիտացում
Քաղաքացիական այլ
Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Հեռ.՝ 091356067,
Գործունեության հիմնական վայր՝ Երևան