ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


  Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2017 թվականի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
    03.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    05.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    10.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    12.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    16.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    17.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    19.10.2017թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները


 

   

 
ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. Սույն բաժնում ներկայացված են Խորհրդի՝ միայն ընթացիկ ամսվա օրակարգերը: Նախորդ ամիսների օրակարգերը դիտելու համար անհրաժեշտ է օգտվել վերևում՝ ըստ համապատասխան ամիսների ցուցադրված արխիվից:
Բեռնել