ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Որակավորման հանձնաժողով

Որակավորման հանձնաժողով
Ընդհանուր տեղեկություններ

Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովը կազմավորվում է որակավորման քննությունները կազմակերպելու և դրանց արդյունքներն ամփոփելու նպատակով։

Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովը կազմավորվում է Փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից` երկու տարի ժամկետով՝ ութ անդամի կազմով, ներկայացուցչության հետևյալ համամասնությամբ՝

1) Փաստաբանների պալատի նախագահ, ով ի պաշտոնե հանդիսանում է Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի նախագահ,

2) Փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ սահմանված կարգով Պալատի խորհրդի կողմից ընտրված չորս փաստաբաններ,

3) Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունից մեկ ներկայացուցիչ` Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի ներկայացմամբ.

4) Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայից մեկ գիտնական իրավաբան՝ այդ հաստատության ղեկավարի ներկայացմամբ.

5) Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանից (այսուհետ` վճռաբեկ դատարան) մեկ դատավոր` վճռաբեկ դատարանի նախագահի ներկայացմամբ։

Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի նիստերը հրավիրում է որակավորման հանձնաժողովի նախագահը։

Փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի չորս անդամները ընտրվում են` արտոնագիրը չկասեցված փաստաբանների կազմից` Փաստաբանների պալատի նախագահի առաջադրմամբ: Այն դեպքում, երբ Փաստաբանների պալատի նախագահի ներկայացրած որակավորման հանձնաժողովի փաստաբան թեկնածուն չի ընտրվում, ապա հինգօրյա ժամկետում ներկայացվում է նոր թեկնածու և եթե այս թեկնածուն էլ չի ընտրվում, ապա Փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամներն են ներկայացնում թեկնածուների: Թեկնածուն համարվում է ընտրված, եթե այդ թեկնածուի օգտին քվեարկել են Փաստաբանների պալատի խորհրդի ներկա   անդամների երկու երրորդը:

Փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի լիազորությունները, նիստերի գումարման կարգը և Փաստաբանների պալատի կանոնադրությամբ չկարգավորված հարցերը կարգավորվում են Փաստաբանների պալատի խորհրդի կողմից ընդունված որակավորման քննությունների ընդունման և հանձնման կարգով:

ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 20.03.2018թ. թիվ 6/9-Ա որոշմամբ երկու տարի ժամկետով կազմավորվել է փաստաբանների պալատի նոր որակավորման հանձնաժողով՝ հետևյալ կազմով.

1) Արա Զոհրաբյան՝ ի.գ.թ., որակավորման հանձնաժողովի նախագահ (ի պաշտոնե).

2) Արմեն Հայկյանց՝ ի.գ.դ., պրոֆեսոր, փաստաբան (արտոնագիր № 80).

3) Լյուդվիկ Դավթյան՝ ի.գ.թ., փաստաբան (արտոնագիր № 1416).

4) Մանե Կարապետյան՝ ի.գ.թ., փաստաբան (արտոնագիր № 828).

5) Գառնիկ Թուխտարյան՝ փաստաբան (արտոնագիր № 531).

6) Տիգրան Մարկոսյան՝ ՀՀ արդարադատության նախարարության ներկայացուցիչ, ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի տնօրեն, ի.գ.թ..

7) Գառնիկ Սաֆարյան՝ ՀՀ ԳԱԱ ներկայացուցիչ, ի.գ.դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի գլխավոր գիտաշխատող.

8) Ելիզավետա Դանիելյան՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի ներկայացուցիչ, ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի դատավոր.


ՀՀ փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովի անդամները

2018 թվականի աշնան որակավորման քննությունների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցը

Նոր խմբագրությամբ հաստատված որակավորման քննության գրավոր աշխատանքների ստուգման և գնահատման չափանիշները

«Որակավորման քննության ընդունման և հանձնման» կարգը

Որակավորման քննություն հանձնելու դիմումի ձև

Հատուկ ծրագրով ուսուցում անցած ունկնդրի կողմից որակավորման քննություններին մասնակցելու դիմումի ձև